BESKIDZKA SZKOŁA ZAWODOWA

tel. 33 874 45 36, e-mail: bncdn@poczta.fm
34-200 Sucha Beskidzka, ul. Kościelna 5 (budynek ZS im. W. Goetla, pokój 109)

2 lata po szkole zawodowej

Absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej mogą się zapisać Liceum Ogólnokształcącego. Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

Liceum to propozycja dla osób, które chcą zdobyć średnie wykształcenie nie rezygnując z pracy i codziennych obowiązków. Wiemy jak istotną role odgrywa dzisiaj ukończenie szkoły średniej i świadectwo dojrzałości. 

Ukończenie Liceum daje szansę na zdobycie lepszej pracy, otwiera drogę do dalszego kształcenia.
Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej nadane przez Starostę Suskiego

Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły na druku MEN oraz może przystąpić do egzaminu maturalnego.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (sobota i niedziela średnio co dwa tygodnie).

Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu. 

Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w roku.

  • nabor wrześniowy: czerwiec-sierpień
  • nabór styczniowy: styczeń-luty

Zajęcia dla naboru jesiennego rozpoczynają się we wrześniu, dla naboru zimowego  styczeń-luty.

Nie przeprowadzamy egzaminów wstępnych i innego postępowania kwalifikacyjnego.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń.

Potrzebne dokumenty:

  • świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (oryginał, odpis lub ksero poświadczone przez notariusza)
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • zaświadczenie lekarskie (o braku przeciwskazań do dalszej nauki)

Na miejscu kandydat osobiście wypełnia kwestiionariusz osobowy do którego uzupełnienia niezbędny jest dowód osobsty


Opłata wpisowa wynosi 50 złotych.

Czesne płatne jest przez 11 miesiecy w roku do 10 dnia każdego miesiąca.